Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện : !

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 1, 2020
Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản", "Điều khoản và Điều kiện") trước khi sử dụng trang web www.agarscentsbazaar.com ("Dịch vụ") do Agarscentsbazaar điều hành ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") .

Page5image3656

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được điều kiện dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì bạn không thể truy cập vào Dịch vụ.

!

BẢN QUYỀN

Là tài sản của Agarscentsbazaar hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó và được luật bản quyền quốc tế bảo vệ. Tất cả nội dung trong trang này, chẳng hạn như văn bản, đồ hoạ, biểu tượng, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống số, biên soạn dữ liệu và phần mềm. Việc biên soạn tất cả nội dung trên trang này là tài sản độc quyền của Agarscentsbazaar, với tác quyền bản quyền cho bộ sưu tập này của Agarscentsbazaar và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

!

THƯƠNG MẠI ĐẤU!

Agarscentsbazaar thương hiệu và chiếc váy thương mại có thể không được sử dụng trong kết nối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà không phải là Agarscentsbazaar, bằng bất cứ cách đó là có khả năng gây nhầm lẫn giữa các khách hàng, hoặc bằng bất cứ cách mà coi thường hoặc nhận cách. Tất cả thương hiệu khác không thuộc sở hữu của

Agarscentsbazaar hoặc các chi nhánh xuất hiện trên trang này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ, những người có thể hoặc không được liên kết, liên kết với, hoặc được tài trợ bởi Agarscentsbazaar hoặc các công ty con của nó.

!

PHÉP VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

!

Agarscentsbazaar cấp cho bạn một giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng trang này của cá nhân và không tải xuống (trừ bộ nhớ đệm trang) hoặc sửa đổi nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Agarscentsbazaar.

Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại của trang này hoặc nội dung của nó: bất kỳ việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả hoặc giá cả sản phẩm nào: bất kỳ việc sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó: bất kỳ việc tải xuống hoặc sao chép thông tin tài khoản cho lợi ích của người bán khác: hoặc bất kỳ việc khai thác dữ liệu, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.

Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này có thể không được sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Agarscentsbazaar. Bạn không thể đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để kèm theo bất kỳ thương hiệu, logo, hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang, hoặc theo mẫu) của Agarscentsbazaar và đối tác của chúng tôi mà không cần sự đồng ý bằng văn bản.

Bạn không thể sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" khác sử dụng tên Agarscentsbazaar hoặc nhãn hiệu mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Agarscentsbazaar. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào chấm dứt sự cho phép hoặc giấy phép do Agarscentsbazaar cấp. Bạn được cấp quyền hạn chế, có thể thu hồi được và không thể kết nối để tạo một đường liên kết đến trang chủ của Agarscentsbazaar miễn là liên kết không miêu tả Agarscentsbazaar, các cộng sự viên, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ sai, gây hiểu nhầm, hoặc xúc phạm vấn đề. Bạn không thể sử dụng bất kỳ biểu tượng Agarscentsbazaar hoặc đồ họa hoặc nhãn hiệu độc quyền khác như một phần của liên kết mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng.
!


Khi bạn tạo một tài khoản với Agarscentsbazaar, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và hiện tại mọi lúc. Việc không làm như vậy là vi phạm các Điều khoản, có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn có với Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba.
Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi khi biết có bất kỳ hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
Liên kết Để các trang Web khác

Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Agarscentsbazaar. Agarscentsbazaar không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Agarscentsbazaar sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.
Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập.
Luật
Các Điều khoản này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật của California, Hoa Kỳ, không liên quan đến các quy định xung đột về luật pháp.
Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Các Điều Khoản này sẽ không được xem là sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản này được tổ chức là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi tòa án,

các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Những thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi.