Chính sách bảo mật

Liên hệ & Giao tiếp

Người dùng liên hệ với trang web này và / hoặc chủ sở hữu của nó làm theo ý của mình và cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào được yêu cầu

tự chịu rủi ro. Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ riêng tư và được lưu trữ an toàn cho đến một khoảng thời gian không cần thiết hoặc không sử dụng, như được mô tả chi tiết trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo một hình thức an toàn và an toàn cho quá trình gửi email nhưng khuyên người dùng sử dụng mẫu này để gửi email quy trình mà họ làm như vậy có nguy cơ của riêng họ.

Trang web này và các chủ sở hữu sử dụng bất kỳ thông tin trình cung cấp cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm / dịch vụ mà họ cung cấp hoặc hỗ trợ bạn trong việc trả lời bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc bạn có thể đã nộp. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin của bạn để đăng ký bạn vào bất kỳ chương trình bản tin email các trang web hoạt động nhưng chỉ nếu điều này đã được thực hiện rõ ràng cho bạn và cho phép rõ ràng của bạn đã được cấp khi nộp bất kỳ hình thức để trình email. Hoặc nhờ đó mà bạn cho người tiêu dùng đã mua trước đó từ hoặc hỏi về việc mua từ công ty một sản phẩm hoặc dịch vụ mà các bản tin email liên quan đến. Điều này là do không có nghĩa là toàn bộ danh sách các quyền người dùng của bạn trong vấn để nhận được các tài liệu tiếp thị email. Thông tin chi tiết của bạn không được thông qua vào bất kỳ bên thứ ba.

Bản tin Email

Agarscentsbazaar vận hành một chương trình thư điện tử, được sử dụng để thông báo cho người đăng ký về các sản phẩm và dịch vụ do www.agarscentsbazaar.com cung cấp. Người dùng có thể đăng ký thông qua quy trình tự động trực tuyến nếu họ muốn làm như vậy nhưng theo quyết định của riêng họ. Một số đăng ký có thể được xử lý thủ công thông qua thỏa thuận bằng văn bản trước với người sử dụng.

Đăng ký được thực hiện phù hợp với Luật về Spam của Hoa Kỳ được nêu chi tiết trong Quy tắc về Sự Riêng tư và Truyền thông Điện tử 2003. Tất cả thông tin cá nhân liên quan đến đăng ký được giữ an toàn và phù hợp với Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998. Không có thông tin cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba cũng không được chia sẻ với các công ty / người bên ngoài công ty điều hành trang web này. Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998, bạn có thể yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân được lưu trữ về bạn trong chương trình thư điện tử của trang web này.

 

Một khoản phí nhỏ sẽ được thanh toán. Nếu bạn muốn một bản sao của thông tin được lưu trữ trên bạn, vui lòng ghi vào địa chỉ doanh nghiệp ở cuối chính sách này. Chiến dịch tiếp thị qua email được xuất bản bởi trang web này hoặc chủ sở hữu của nó có thể chứa các phương tiện theo dõi trong email thực tế. Hoạt động thuê bao được theo dõi và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phân tích và đánh giá trong tương lai. Hoạt động theo dõi như vậy có thể bao gồm; mở email, chuyển tiếp email, nhấp vào liên kết trong nội dung email, thời gian, ngày tháng và tần suất hoạt động. Thông tin này được sử dụng để tinh chỉnh chiến dịch email trong tương lai và cung cấp cho người dùng nội dung có liên quan hơn dựa trên hoạt động của họ.

Tuân theo Luật về Spam của Hoa Kỳ và Các Quy định về Sự Riêng tư và Truyền thông Điện tử Người đăng ký 2003 được tạo cơ hội để hủy đăng ký bất cứ lúc nào thông qua hệ thống tự động. Quá trình này được trình bày chi tiết ở chân trang của mỗi chiến dịch email.

Nếu hệ thống đăng ký tự động không có đăng ký thì không có hướng dẫn rõ ràng về cách hủy đăng ký bằng cách thay thế chi tiết.